پایگاه مجازی استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

زندگی نامه،مجموعه عکس، فیلم و تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی(ره)

با سلام در این بخش فراز هایی از مقاطع انتهایی تلاوت های مختلف استاد منشاوی قرار داده می شود که برای یادگیری فرود بسیار مفید است.

دانلود 1

دانلود 2

دانلود3

دانلود 4

 دانلود 5

 دانلود 6

دانلود7

دانلود 8

دانلود 9

دانلود 10

دانلود 11