پایگاه مجازی استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

زندگی نامه،مجموعه عکس، فیلم و تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی(ره)

دانلود تلاوت ترتیل(تدویر) کل قرآن با صدای استاد منشاوی
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: ترتیل

دانلود تلاوت ترتیل(تدویر) کل قرآن با صدای استاد منشاوی در ادامه مطلب

برگرفته از سایت رادیو قرآن


جزءها حزب اول حزب دوم حزب سوم حزب چهارم
جزء اول
3.62 MB

3 MB

4.8 MB

4.9 MB
جزء دوم
4.66 MB

4.32 MB

4.93 MB

2.64 MB
جزء سوم
2,79MB

3,52 MB

3,68 MB

4,44 MB
جزء چهارم
3.97 MB

3.94 MB

3.07 MB

3.39 MB
جزء پنجم
3.77 MB

3.52 MB

3.27 MB

3.45 MB
جزء ششم
3.24 MB

4.08MB

3.19 MB

3.63 MB
جزء هفتم
3.21 MB

4.60 MB

4.46 MB

4.41 MB
جزء هشتم
3.45 MB

3.84 MB

5 MB

4.65 MB
جزء نهم
4.69 MB

4.54 MB

3.40 MB

3.09 MB
جزء دهم
3.32 MB

3.22 MB

2.55 MB

3.11 MB
جزء یازدهم

 


3.02 MB

3.35 MB

3.33 MB

3.53 MB
جزء دوازدهم
3.04 MB

3.24 MB

3.08 MB

3.88 MB
جزء سیزدهم
3.43 MB

2.82 MB

2.88 MB

3.09 MB
جزء چهاردهم
3.22 MB

3.09 MB

3.22 MB

3.16 MB
جزء پانزدهم
3.74 MB

3.74 MB

3.97 MB

3.45 MB
جزء شانزدهم
3.78 MB

4.23 MB

4.07 MB

3.45 MB
جزء هفدهم
3.03 MB

3.99 MB

3.66 MB

3.51 MB
جزء هجدهم
3.98 MB

3.62 MB

3.38 MB

2.79 MB
جزء نوزدهم
2.66 MB

3.32 MB

3.76 MB

4.24 MB
جزء بیستم
3.81 MB

4.23 MB

3.52 MB

3.78 MB
جزء بیست و یکم
4.23 MB

3.61 MB

2.79 MB

2.42 MB
جزء بیست و دوم
3.06 MB

2.54 MB

3.64 MB

3.51 MB
جزء بیست و سوم
3.01 MB

3.06 MB

3.31 MB

4.37 MB
جزء بیست و چهارم
3.76 MB

3.43 MB

3.94 MB

3.37 MB
جزء بیست و پنجم
3.57 MB

3.55 MB

4.34 MB

4.40 MB
جزء بیست و ششم
4.60 MB

4.22 MB

3.06 MB

3.41 MB
جزء بیست و هفتم
3.59 MB

3.35 MB

4.16 MB

3.66 MB
جزء بیست و هشتم
3.94 MB

4.71 MB

3.36 MB

3.30 MB
جزء بیست و نهم
3.66 MB

4.30 MB

4.27 MB

3.47 MB
جزء سی ام
3.56 MB

3.12 MB

3.34 MB

3.94 MB