پایگاه مجازی استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی

زندگی نامه،مجموعه عکس، فیلم و تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی(ره)

تلاوت های استودیویی استاد منشاوی(2)
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: تلاوت های استودیویی

(*·.¸ یونس 11 - یونس 21 ¸.·*) (*·.¸ یونس 22 - یونس 24 ¸.·*)
(*·.¸ یونس 25 - یونس 52 ¸.·*) (*·.¸ یونس 53 - یونس 70 ¸.·*)
(*·.¸ یونس 71 - یونس 89 ¸.·*) (*·.¸ یونس 90 - یونس 109 ¸.·*)
(*·.¸ هود 1 - هود 5 ¸.·*) (*·.¸ هود 6 - هود 23 ¸.·*)
(*·.¸ هود 24 - هود 40 ¸.·*) (*·.¸ هود 41 - هود 60 ¸.·*)
(*·.¸ هود 61 - هود 83 ¸.·*) (*·.¸ هود 84 - هود 88 ¸.·*)
(*·.¸ هود 89 - هود 107 ¸.·*) (*·.¸ هود 108 - هود 123 ¸.·*)
(*·.¸ یوسف 1 - یوسف 6 ¸.·*) (*·.¸ یوسف 7 - یوسف 29 ¸.·*)
(*·.¸ یوسف 30 - یوسف 52 ¸.·*) (*·.¸ یوسف 53 - یوسف 76 ¸.·*)
(*·.¸ یوسف 77 - یوسف 100 ¸.·*) (*·.¸ یوسف 101 - یوسف 111 ¸.·*)
(*·.¸ الرعد 1 - الرعد 4 ¸.·*) (*·.¸ الرعد 5 - الرعد 18 ¸.·*)
(*·.¸ الرعد 19 - الرعد 34 ¸.·*) (*·.¸ الرعد 35 - الرعد 43 ¸.·*)
(*·.¸ ابراهیم 1 - ابراهیم 9 ¸.·*) (*·.¸ ابراهیم 10 - ابراهیم 27 ¸.·*)
(*·.¸ ابراهیم 28 - ابراهیم 52 ¸.·*) (*·.¸ الحجر 1 - الحجر 48 ¸.·*)
(*·.¸ الحجر 49 - الحجر 87 ¸.·*) (*·.¸ الحجر 88 - الحجر 99 ¸.·*)
(*·.¸ النحل 1 - النحل 29 ¸.·*) (*·.¸ النحل 30 - النحل 50 ¸.·*)
(*·.¸ النحل 51 - النحل 74 ¸.·*) (*·.¸ النحل 75 - النحل 89 ¸.·*)
(*·.¸ النحل 90 - النحل 94 ¸.·*) (*·.¸ النحل 95 - النحل 110 ¸.·*)
(*·.¸ النحل 111 - النحل 128 ¸.·*) (*·.¸ الاسراء 1 - الاسراء 22 ¸.·*)
(*·.¸ الاسراء 23 - الاسراء 49 ¸.·*) (*·.¸ الاسراء 50 - الاسراء 65 ¸.·*)
(*·.¸ الاسراء 66 - الاسراء 69 ¸.·*) (*.¸ الاسراء 70 - الاسراء 98 ¸.*)
(*·.¸ الاسراء 99 - الاسراء 111 ¸.·*) (*·.¸ الکهف 1 - الکهف 16 ¸.·*)
(*·.¸ الکهف 17 - الکهف 31 ¸.·*) (*·.¸ الکهف 32 - الکهف 50 ¸.·*)
(*·.¸ الکهف 51 - الکهف 74 ¸.·*) (*·.¸ الکهف 75 - الکهف 76 ¸.·*)
(*·.¸ الکهف 77 - الکهف 98 ¸.·*) (*·.¸ الکهف 99 - الکهف 110 ¸.·*)
(*·.¸ مریم 1 - مریم 21 ¸.·*) (*·.¸ مریم 22 - مریم 58 ¸.·*)
(*·.¸ مریم 59 - مریم 98 ¸.·*) (*·.¸ طه 1 - طه 54 ¸.·*)
(*·.¸ طه 55 - طه 64 ¸.·*) (*·.¸ طه 65 - طه 82 ¸.·*)
(*·.¸ طه 83 - طه 110 ¸.·*) (*·.¸ طه 111 - طه 135 ¸.·*)
(*·.¸ الانبیاء 1 - الانبیاء 28 ¸.·*) (*.¸ الانبیاء 29 - الانبیاء 50 ¸.*)
(*·.¸ الانبیاء 51 - الانبیاء 82 ¸.·*) (*·.¸ الانبیاء 83 - الانبیاء 91 ¸.·*)
(*·.¸ الانبیاء 92 - الانبیاء 112 ¸.·*) (*·.¸ الحج 1 - الحج 18 ¸.·*)
(*·.¸ الحج 19 -الحج 37 ¸.·*) (*·.¸ الحج 38 - الحج 59 ¸.·*)
(*·.¸ الحج 60 - الحج 78 ¸.·*) (*·.¸ المؤمنون 1 - المؤمنون 35 ¸.·*)
(*.¸ المؤمنون 36 - المؤمنون 74 ¸.*) (*.¸ المؤمنون 75 -المؤمنون 118 ¸.*)
(*·.¸ النور 1 - النور 20 ¸.·*) (*·.¸ النور 21 - النور 34 ¸.·*)
(*·.¸ النور 35 - النور 52 ¸.·*) (*·.¸ النور 53 - النور 64 ¸.·*)
(*·.¸ الفرقان 1 -الفرقان 20 ¸.·*) (*·.¸ الفرقان 21 - الفرقان 52 ¸.·*)
(*·.¸ الفرقان 53 - الفرقان 77 ¸.·*) (*·.¸ الشعراء 1 - الشعراء 17 ¸.·*)
(*·.¸ الشعراء 18 - الشعراء 51 ¸.·*) (*·.¸ الشعراء 52 - الشعراء 110 ¸.·*)
(*·.¸ الشعراء 111 - الشعراء 180 ¸.·*) (*.¸الشعراء 181 - الشعراء 227¸.*)
(*·.¸ النمل 1 - النمل 26 ¸.·*) (*·.¸ النمل 27 - النمل 55 ¸.·*)
(*·.¸ النمل 56 - النمل 63 ¸.·*) (*·.¸ النمل 64 - النمل 81 ¸.·*)
(*·.¸ النمل 82 - النمل 93 ¸.·*) (*·.¸ القصص 1 - القصص 11 ¸.·*)
(*·.¸ القصص 12 - القصص 28 ¸.·*) (*·.¸ القصص 29 - القصص 50 ¸.·*)
(*·.¸ القصص 51 - القصص 75 ¸.·*) (*·.¸ القصص 76 - القصص 88 ¸.·*)
(*·.¸ العنکبوت 1 - العنکبوت 22 ¸.·*) (*.¸ العنکبوت 23 - العنکبوت 25 ¸.*)
(*·.¸ العنکبوت 26 - العنکبوت 45 ¸.·*) (*.¸ العنکبوت 46 - العنکبوت 69 ¸.*)
(*·.¸ الروم 1 - الروم 30 ¸.·*) (*·.¸ الروم 31 - الروم 53 ¸.·*)
(*·.¸ الروم 54 - الروم 60 ¸.·*) (*·.¸ لقمان 1 - لقمان 21 ¸.·*)
(*·.¸ لقمان 22 - لقمان 26 ¸.·*) (*·.¸ لقمان 27 - لقمان 34 ¸.·*)
(*·.¸ السجدة 1 - السجدة 10 ¸.·*) (*·.¸ السجدة 11 - السجدة 30 ¸.·*)
(*·.¸ الاحزاب 1 - الاحزاب 17 ¸.·*) (*·.¸ الاحزاب 18 - الاحزاب 30 ¸.·*)
(*·.¸ الاحزاب 31 - الاحزاب 50 ¸.·*) (*·.¸ الاحزاب 51 - الاحزاب 59¸.·*)
(*·.¸ الاحزاب 60 - الاحزاب 73¸.·*) (*·.¸ سبأ 1 - سبأ 9 ¸.·*)
(*·.¸ سبأ 10 - سبأ 23 ¸.·*) (*·.¸ سبأ 24 - سبأ 45 ¸.·*)
(*·.¸ سبأ 46 - سبأ 54 ¸.·*) (*·.¸ فاطر 1 - فاطر 14 ¸.·*)
(*·.¸ فاطر 15 - فاطر 40 ¸.·*) (*·.¸ فاطر 41 - فاطر 43 ¸.·*)
(*·.¸ فاطر 44 - یس 27 ¸.·*) (*·.¸ یس 28 - یس 59 ¸.·*)
(*·.¸ یس 60 - یس 83 ¸.·*) (*·.¸ الصافات 1 - الصافات 21 ¸.·*)
(*·.¸ الصافات 22 - 82 ¸.·*) (*·.¸ الصافات 83 - الصافات 144 ¸.·*)
(*·.¸ الصافات 145 - الصافات 182 ¸.·*) (*·.¸ ص 1 - ص 20 ¸.·*)